Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu www.bezanex.sk

Všeobecné ustanovenia

Zmluvné strany

Predávajúci
Názov:             BEZANEX s.r.o
Sídlo:               Gabčíkovská cesta 1025/28, 929 01 Dunajská streda, Slovenská republika       
IČO:                 45512965 
DIČ:                 2023025521 / IČ DPH: SK2023025521
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súd Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 25460/T
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu:             2740835053/0200

(ďalej len „predávajúci“ )
 
Kupujúci
Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby aj právnické osoby bez ohľadu na právnu formu, zaregistrované v databáze elektronického obchodu prevádzkovaného predávajúcim (ďalej len „kupujúci“) a umiestneného na www.bezanex.sk (ďalej len „elektronický obchod“).
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim – fyzickou osobou (spotrebiteľom) sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP") upravujúcimi podrobnosti pri uzatváraní a realizácii kúpnych zmlúv. 

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom v zmysle §2, ods. (2) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník), výslovne neupravené týmito (Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „zmluva“ ) uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Nákup v elektronickom obchode je možný iba po registrácii na stránke www.bezanex.sk
 2. Predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorý prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný v elektronickom obchode kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré vznikli pri uzatváraní kúpnej zmluvy a pri reklamácii tovaru.
 4. Tovarom v elektronickom obchode predávajúceho sú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti Bezanex s.r.o. pre nákup prostredníctvom internetovej stránky www.bezanex.sk.
 5. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho je tovar, ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho,  na základe špecifikácie danej kupujúcim, a za ktorý bola predávajúcim požadovaná finančná záloha prostredníctvom zálohovej faktúry.
 6. Predávajúci negarantuje okamžitú dostupnosť všetkých tovarov prezentovaných v elektronickom obchode. Dostupnosť a dodacia lehota konkrétneho tovaru bude špecifikovaná v potvrdení objednávky predávajúcim doručenom kupujúcemu emailom.

Objednávka, kúpna zmluva

 1. Tovar je možné objednať vložením do nákupného košíka v internetovom obchode (ďalej len e-shop) na stránke www.bezanex.sk, alebo osobne v predajni, na adrese: Gabčíkovská cesta 1025/28, Dunajská Streda.
 2. Objednávky ďalej prijímame telefonicky ako aj prostredníctvom emailu na: objednavky@bezanex.sk
 3. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy. Kupujúci môže zaslať objednávku prostredníctvom vyplneného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ale aj vo forme telefonickej, resp. emailovej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len „objednávka).
 4. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných v registračnom formulári v e-shope.

  Objednávka/ registračný formulár musí obsahovať:
  1. v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, poštovú adresu, adresu dodania tovaru, telefónne číslo a emailovú adresu kupujúceho
  2. v prípade firmy: údaje v bode A), ako aj názov a adresu firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, oblasť  podnikania, adresu dodania tovaru, fakturačnú adresu.

  Kód a názov tovaru, počet, cenu, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady a spôsob dopravy alebo prevzatia tovaru.

  V prípade nezrovnalostí v objednávke, nedostupnosti tovaru alebo zmeny ceny predávajúci bude kontaktovať kupujúceho  telefonicky alebo emailom.
  Záväzné akceptovanie objednávky nastane po overení dostupnosti, termínu dodania tovaru, resp. prípadnej zálohovej platby požadovanej predávajúcim. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

 1. Predávajúci je oprávnený aj v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške.
 2. Expedovanie tovaru je iba počas pracovných dní od 9.00 do 13.00 hod. Dodanie tovaru je zabezpečené zmluvným prepravcom cca. do 3 dní, ak je tovar  na sklade. Tovar je možné prevziať aj  osobne v predajni: Gabčíkovská cesta 1025/28, Dunajská streda,  počas otváracích hodín.
 3. Kupujúci môže  zrušiť objednávku, odstúpiť od zmluvy do 24 hodín po zaslaní objednávky, ak ešte nedošlo k plneniu, ak ešte tovar nebol expedovaný. Zrušiť objednávku môže prostredníctvom elektronickej pošty, teda emailu,  alebo telefonicky., alebo vyplnením formulára odstúpenia od zmluvy a jeho zaslanie emailom na adresu: info@bezanex.sk. Nevzťahuje sa na produkty vyrobené na mieru, podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.
 4. Na vrátenie platby použije spoločnosť rovnaký platobný prostriedok, ktorý zákazník použil na realizáciu počiatočnej transakcie, za predpokladu, že zákazník výslovne neurčil inak.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný dodať na základe záväznej akceptácie objednávky,  kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne. Zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal  platné právne predpisy SR. Ďalej je predávajúci povinný odovzdať najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.


Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci má právo na dodanie objednaného tovaru,  v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznej akceptácii objednávky.
 2. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a  dodať mu tovar v lehote uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.
 2. Pri doručení tovaru kupujúci dostáva doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH, teda faktúra spolu s dodacím listom je pribalená k tovaru (vo vnútri zásielky).
 3. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať zásielku, teda tovar a jeho obal pri jeho prevzatí od kuriéra/dopravcu.  V prípade, že kupujúci zistí pri preberaní, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorú potvrdí dopravca. Poškodený tovar kupujúci od prepravcu neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
  V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru, až po jeho prevzatí, a rozbalení, reklamovať môže tovar do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.  Reklamovať tovar môže vyplnením Reklamačného formulára a jeho zaslaním emailom na bezanex@bezanex.sk.  V Reklamačnom formulári je nutné detailne poškodenia a nedostatky popísať, doložiť fotografiu poškodeného tovaru a uviesť želaný spôsob vybavenia reklamácie.
 4. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne. Ak predávajúci neprevezme tovar ani po opakovanej snahe o doručení (max. 2x),  predajca je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
 5. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou alebo transportnou spoločnosťou prípadne udaním  nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra, dopravcu alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou, dopravnou spoločnosťou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby alebo dopravnej spoločnosti.
 6. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 pracovných dní  na bankový účet.

Spôsob platby a dodania tovaru

 1. Objednávku z e-shopu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
  a) Platba v hotovosti - v predajni na adrese: Gabčíkovská cesta 1025/28, 929 01 Dunajská Streda. Vyberte  si tento  spôsob platby, ak ste sa rozhodli pre osobný odber.
  b) Platba na dobierku - celkovú sumu za tovar uhradíte až pri preberaní zásielky.
  c) Zálohová platba – tovar odosielame po pripísaní finančných prostriedkov na náš účet alebo po zaslaní potvrdenia o prevode, tj. výpisu z banky, z internetbankingu.
 2. Tovar zasielame kupujúcemu  ihneď po skompletizovaní celej objednávky,  na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke.
  Spôsob dodania tovaru:

  a) Osobný odber:

  Tovar je možné odobrať osobne v predajni na adrese : Bezanex s.r.o., Gabčíkovská cesta 1025/28,  929 01 Dunajská Streda. Po skompletizovaní Vašej objednávky Vás informujeme, kedy si môžete vyzdvihnúť Váš objednaný tovar na predajni počas otváracích hodín. 
  Tovar ktorý nie je v predajni,  ale je na sklade bude dodaný v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-2 týždňov. V prípade vyčerpania skladových zásob bude táto skutočnosť oznámená zákazníkovi mailom a objednávka nedodaného tovaru bude stornovaná.

  b) Kuriérom:
  Tento spôsob dopravy je zabezpečený transportnou spoločnosťou. Náklady na dopravu sa odvíjajú od platného sadzobníka dopravných spoločností, ktoré dopravu zabezpečujú (TOPTRANS).

  Dopravné náklady sa odvíjajú:
  • od rozmerov a  hmotnosti objednaného tovaru
  • miesta doručenia
  • výšky nákupu (suma faktúry bez DPH)
  • balného a poistenia

  Náklady na balné sú vo výške 3,-€ s DPH, okrem výnimočných prípadov, kedy nie je potrebné tovar ďalej baliť za účelom ochrany pred vonkajšími vplyvmi.

  Ceny dopravy pre Slovenskú republiku

  • pri objednávke do 100,- € s DPH je cena prepravy 7,- € s DPH s dobierkou a s baliacim materiálom.
  • pri objednávke od 100,- € do 300,- € s DPH  je cena prepravy 6,- € s DPH s dobierkou a s baliacim materiálom.
  • pri objednávke nad 300,- € a viac s DPH je cena prepravy 5,- € s DPH s dobierkou a s baliacim materiálom.

  Tieto podmienky platia pri objednávke tovaru v celkovej hmotnosti do 100 kg. Pri tovare s hmotnosťou od 100 kg do 1000 kg cena prepravy bude individuálna po dohode s objednávateľom. 

  Tabuľka sadzieb dopravných nákladov:

   

   

  kg/m3 56 km 100 km 200 km 300 km 400 km 500 km 600 km  
  0.5/0,01 2,89 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96
  5/0,12 3,41 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89
  15/0,2 4,39 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63
  30/0,3 4,85 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58
  50/0,4 9,40 15,38 15,38 15,38 15,38 15,38 15,38
  75/0,6 11,99 19,77 19,77 19,77 19,77 19,77 19,77
  100/0,8 14,19 24,16 24,16 24,16 24,16 24,16 24,16
  150/1,2 19,15 37,29 37,29 37,29 37,29 37,29 37,29
  200/1,6 22,64 48,73 48,73 48,73 48,73 48,73 48,73
  250/1,8 25,87 60,71 60,71 60,71 60,71 60,71 60,71
  300/2,0 28,77 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00
  400/2,8 33,99 86,14 86,14 86,14 86,14 86,14 86,14
  500/4,0 38,52 99,28 99,28 99,28 99,28 99,28 99,28
  700/6,0 46,40 120,97 120,97 120,97 120,97 120,97 120,97
  1000/8,0 56,13 141,61 141,61 141,61 141,61 141,61 141,61
  1500/10 63,99 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44
  2000/12 71,96 186,18 186,18 186,18 186,18 186,18 186,18
  2500/14 79,12 192,35 192,35 192,35 192,35 192,35 192,35
  3000/16 84,43 234,22 234,22 234,22 234,22 234,22 234,22
     Uvedené ceny sú bez DPH  

  Minimálna cena dopravy je 3,-€ s DPH.

   

  Pri objednávke a zaslaní tovaru do zahraničia:
  - základná sadzba dopravných nákladov je 15€ pre ČR
  - pri balíkoch s váhou nad 35kg dopravné náklady budú riešené  individuálne, kupujúci budú kontaktovaní telefonicky.

  Vyžadujeme úhrada na predfaktúru (platba dopredu), tovar odošleme po pripísaní finančných prostriedkov na náš účet alebo po zaslaní potvrdenia o prevode - výpis z internet bankingu alebo scan potvrdenia z banky o prevode finančných prostriedkov.

  c) Iné spôsoby dopravy
  V prípade potreby zákazníka môžeme použiť inú službu (napr. Slovenská pošta, a.s.- len do hmotnosti 0,5 kg brutto), tj. pri objednávke tovaru s menšími rozmermi a hmotnosťou avšak len po telefonickom alebo osobnom dohovore s oddelením objednávok (objednavky@bezanex.sk)

  Tovar zasielame spravidla v originálnych obaloch, ktoré sú  zabalené  aj do ochranných obalov. V prípade poškodenia obalu reklamujte tovar priamo u  prepravnej služby a tovar nepreberte. Za takto poškodený tovar zodpovedá prepravná spoločnosť! Rozbaľte a preberte priamo pred kuriérom, v prípade poškodenia spíšte reklamačný protokol s kuriérom!

  V prípade poškodenia, nefunkčnosti tovaru alebo nezrovnalostí v množstve, kvalite alebo druhu tovaru  kontaktujte nás telefonicky aj písomne zaslaním Reklamačného formulára v lehote do  14 kalendárnych dní od dodania tovaru.

  Kupujúci  je oprávnený vrátiť nepoužitý tovar v pôvodnom, neporušenom obale do 14 kalendárnych dní, okrem výrobkov vyrobených na mieru, podľa osobitých požiadaviek kupujúceho. Zakúpený tovar vrátane dokumentácie a príslušenstva zašlite spolu s dokladom o kúpe späť  aj s číslom vášho účtu na našu adresu alebo ho príďte odovzdať osobne na našu predajňu. 
  Kupujúci zasiela vrátený tovar predávajúcemu na vlastné náklady,  nie na dobierku. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru  na účet kupujúceho.

Kúpna cena

Vlastníctvo tovaru
Kúpnou zmluvou sa Bezanex zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu a zákazník sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí Bezanex kúpnu cenu. Bezanex si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, pričom zákazník/kupujúci sa stáva vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Bezanex zákazníkovi odovzdá tovar spolu s dokladmi, ktoré k nemu prináležia, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou zákazníkovi je tovar odovzdaný v momente, keď mu ho dopravca doručí, alebo keď si zákazník tovar osobne vyzdvihne.

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase  uzatvorenia  kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru, prípadne iných, s doručením súvisiacich nákladov (ďalej len „kúpna cena“) formou:
  1. hotovostnej platby pri osobnom odbere tovaru
  2. dobierkou pri doprave cez kuriérsku spoločnosť alebo
  3. inou, medzi kupujúcim a predávajúcim písomne dohodnutou formou.
 2. Dohodnuté ceny sú záväzné v rámci dohodnutej odbernej lehote. Predávajúci si však vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny ešte nevyprodukovaného, ale objednaného tovaru, v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, resp. v prípade pohybu výmenných kurzov o viac ako 10%.

Reklamačný poriadok

Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke práva k tovaru.

Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje kúpna zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

Záruka

 1. Na tovar zakúpený osobne alebo prostredníctvom e-shopu je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním, poškodením tovaru spôsobeným prepravcom (viď. Obchodné podmienky), alebo mechanickým poškodením. Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim.
 1. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
 • uplynutím záručnej doby tovaru
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré  neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, obsluhou alebo používaním  v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými  zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými  a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby


Reklamácie

V prípade nákupu tovaru kupujúcim, ktorý nie je podnikateľom v zmysle §2, ods. (2) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, t.j. spotrebiteľom a takýto kupujúci by reklamoval vady tovaru, môže sa kupujúci rozhodnúť, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Predávajúci alebo určená osoba je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má takýto kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Spotrebiteľ má však povinnosť doložiť k reklamovanému tovaru kópiu dokladu o kúpe tovaru.

Reklamovať tovar kupujúci môže  písomne (poštou, emailom: bezanex@bezanex.sk), alebo osobne v predajni:  Gabčíkovská cesta 1025/28, Dunajská Streda.

Poškodený, reklamovaný tovar je potrebné doručiť predávajúcemu poštou na adresu: BEZANEX s.r.o., Gabčíkovská cesta 1025/28, 929 01 Dunajská Streda, alebo priniesť osobne do predajne v Dunajskej Strede, v lehote 14 dní od doručenia tovaru.
Do zásielky okrem vráteného tovaru kupujúci priloží vyplnený Reklamačný formulár, v ktorom uvedie z akého dôvodu výrobok reklamuje. Je nutné, aby kupujúci podrobne popísal vady a dôvody reklamácie. Ďalej priloží: kópiu faktúry, alebo údaje, podľa ktorých je možné kupujúceho a jeho objednávku identifikovať (číslo objednávky, faktúry, dodacieho listu). V reklamačnom formulári uveďte želaný spôsob vybavenia reklamácie: odstránenie vady /výmena tovaru, zámena tovaru za iný, vrátenie peňazí. V prípade žiadosti o vrátenie peňazí uveďte číslo účtu a kód banky, na ktorý vám bude čiastka prevedená.

V prípade, že vaše reklamačné konanie bolo ukončené, a vy nie ste spokojný s vyriešením vašej reklamácie, môžete sa s podnetom obrátiť na Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj,  Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, s návrhom na začatie mimosúdneho riešenia sporu.

Ochrana osobných údajov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Informácia o účte.
 4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
 6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
 8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.
 9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
  1. svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
  2. kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
  3. účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
  4. že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
  5. ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
  6. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
  7. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie.
 1. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 2. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:
  1. totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
  2. kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia od: 1.9.2022

Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Viac informácií TU © 2012 - 2024 Bezanex s.r.o..